Všeobecné obchodní podmínky - půjčovní řád

Všeobecné obchodní podmínky E-RIDERS, s.r.o.

Elektrokola jsou jízdní kola konstruovaná k podpoře jízdy elektromotorem a akumulátorem, umístěnými na kole. Tato elektrokola jsou homologována pro provoz na veřejných komunikacích.

 

Společnost E-RIDERS, s.r.o. se sídlem Skalice 418, 738 01 Frýdek-Místek a provozovnou Baška 504, 739 01 Baška, IČO 10692282, DIČ CZ10692282 (dále jen „společnost“) je oprávněna k činnosti prodeje a půjčení elektrokol, elektrických koloběžek, elektromotorek, motorek, která jsou výhradně v jejím vlastnictví.

 1. Naše půjčovna a prodejna zajišťuje zapůjčení elektrokol, elektromotorek, elektrokoloběžek, elektroaut, kol, motorek, aut a jiných movitých věcí.
 2. Zapůjčení je možné od 8 hodiny ranní. Elektrokolo se musí vrátit do 18 hodiny téhož dne, nebo jej můžete vrátit příští den v rozmezí od 7 – 7.30 ráno. V případě, že budete vracet zapůjčené věci ráno, tak je potřeba vrátit elektrokolo, elektrokoloběžku vždy nabité minimálně na 80 %.
 3. Nájemce nesmí být osoba mladší 18 let. Zapůjčit movitou věc si může tedy jen osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 4. Pronájem movité věci je možný pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů a to následujících: a) platný občanský průkaz, b) platný řidičský průkaz, c) platný cestovní pas.
 5. K zapůjčení movité věci je potřeba složit vratnou kauci, jejíž výše je specifikována ve smlouvě a také v kategorii podmínky zapůjčení.
 6. Fyzická, nebo právnická osoba, dále jen nájemce uvedená v „Nájemní smlouvě o pronájmu – věci movité“ bude používat movitou věc, která je předmětem nájmu což stvrzuje svým podpisem nájemní smlouvy.
 7. Nájemce je povinen zhodnotit při zapůjčení movité věci technický stav pronajímané věci a to před uhrazením vratné kauce. Technický stav je vždy zaznamenán v předávacím protokolu.
 8. Nájemce je naší obsluhou seznámen s movitou věcí, je mu vysvětleno, jak ji používat a dělat základní údržbu.
 9. Užívání movité věci nájemcem je na vlastní nebezpečí. Nájemce nese veškerou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem v době zapůjčení movité věci. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za takto způsobené škody na majetku či zdraví nájemce ani třetích osob a to po celou dobu trvání nájmu.
 10. Po podpisu smlouvy, je tedy movitá věc v držení nájemce a ten nese veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět a to až do doby, kdy je movitá věc navrácena zpět pronajímateli.
 11. Veškeré náklady spojené s opravou poškozené movité věci, nebo předmětu hradí nájemce a bude k tomuto účelu použita vratná kauce. Pronajímatel má tedy plné právo využít na vzniklé škody vratnou kauci, jakož i jiných pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 12. Nájemce je plně zodpovědný za všechny zapůjčené předměty a v případě odcizení hradí nájemce plnou cenu uvedenou v předávacím protokolu.
 13. Pokud dojde k poškození, odcizení, nebo ztrátě pronajaté movité věci, nebo předmětu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky pronajímateli. V případě odcizení movité věci, nebo předmětu přesahující hodnotu 5 000 Kč by měl pronajímatel kontaktovat policii, která sepíše protokol o odcizení.
 14. Při prodeji
 15. K zapůjčenému elektrokolu sjednáváme klientovi automaticky i pojištění elektrokola proti krádeži a poškození. Bez tohoto pojištění nelze elektrokolo zapůjčit. Cena tohoto pojištění činí pro Českou Republiku do 40 Kč / 1 den (pro osoby do věku 70 let) a pro celou Evropu do 50 Kč / 1den.
 16. Seznam všech pronajatých movitých věci a dalších předmětů je součástí předávacího protokolu, který tvoří přílohu nájemní smlouvy. Smlouvu i předávací protokol nájemce stvrzuje svým podpisem.
 17. Tyto všeobecné podmínky jsou součástí nájemní smlouvy a nájemce je svým podpisem této smlouvy akceptuje v plném rozsahu.

Aktualizace 19. 5. 2021