Všeobecné obchodní podmínky - půjčovní řád

Všeobecné obchodní podmínky E-RIDERS, s.r.o.

Elektrokola jsou jízdní kola konstruovaná k podpoře jízdy elektromotorem a akumulátorem, umístěnými na kole. Tato elektrokola jsou homologována pro provoz na veřejných komunikacích.

 

Společnost E-RIDERS, s.r.o. se sídlem Skalice 418, 738 01 Frýdek-Místek a provozovnou Baška 504, 739 01 Baška, IČO 10692282, DIČ CZ10692282 (dále jen „společnost“) je oprávněna k činnosti prodeje a půjčení elektrokol, elektrických koloběžek, elektromotorek, motorek, která jsou výhradně v jejím vlastnictví.

 1. Naše půjčovna a prodejna zajišťuje zapůjčení elektrokol, elektromotorek, elektrokoloběžek, elektroaut, kol, motorek, aut a jiných movitých věcí.
 2. Zapůjčení je možné od 8 hodiny ranní. Elektrokolo se musí vrátit do 18 hodiny téhož dne, nebo jej můžete vrátit příští den v rozmezí od 7 – 7.30 ráno. V případě, že budete vracet zapůjčené věci ráno, tak je potřeba vrátit elektrokolo, elektrokoloběžku vždy nabité minimálně na 98 %. Pozor v případě, že vrátíte elektrokolo ráno nenabité na zmíněnou hodnotu, tak se účtuje klientovi smluvní pokuta ve výši dalšího započatého dne. 
 3. Nájemce nesmí být osoba mladší 18 let. Zapůjčit movitou věc si může tedy jen osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
 4. Pronájem movité věci je možný pouze po předložení alespoň dvou osobních dokladů a to následujících: a) platný občanský průkaz, b) platný řidičský průkaz, c) platný cestovní pas.
 5. K zapůjčení movité věci je potřeba složit vratnou kauci, jejíž výše je specifikována ve smlouvě a také v kategorii podmínky zapůjčení.
 6. Fyzická, nebo právnická osoba, dále jen nájemce uvedená v „Nájemní smlouvě o pronájmu – věci movité“ bude používat movitou věc, která je předmětem nájmu což stvrzuje svým podpisem nájemní smlouvy.
 7. Nájemce je povinen zhodnotit při zapůjčení movité věci technický stav pronajímané věci a to před uhrazením vratné kauce. Technický stav je vždy zaznamenán v předávacím protokolu.
 8. Nájemce je naší obsluhou seznámen s movitou věcí, je mu vysvětleno, jak ji používat a dělat základní údržbu.
 9. Užívání movité věci nájemcem je na vlastní nebezpečí. Nájemce nese veškerou zodpovědnost za škody způsobené nájemcem v době zapůjčení movité věci. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za takto způsobené škody na majetku či zdraví nájemce ani třetích osob a to po celou dobu trvání nájmu.
 10. Po podpisu smlouvy, je tedy movitá věc v držení nájemce a ten nese veškerou zodpovědnost za pronajatý předmět a to až do doby, kdy je movitá věc navrácena zpět pronajímateli.
 11. Veškeré náklady spojené s opravou poškozené movité věci, nebo předmětu hradí nájemce a bude k tomuto účelu použita vratná kauce. Pronajímatel má tedy plné právo využít na vzniklé škody vratnou kauci, jakož i jiných pohledávek jemu vzniklých vůči nájemci.
 12. Nájemce je plně zodpovědný za všechny zapůjčené předměty a v případě odcizení hradí nájemce plnou cenu uvedenou v předávacím protokolu.
 13. Pokud dojde k poškození, odcizení, nebo ztrátě pronajaté movité věci, nebo předmětu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit telefonicky pronajímateli. V případě odcizení movité věci, nebo předmětu přesahující hodnotu 5 000 Kč by měl pronajímatel kontaktovat policii, která sepíše protokol o odcizení.
 14. K zapůjčenému elektrokolu sjednáváme klientovi automaticky i pojištění elektrokola. Bez tohoto pojištění nelze elektrokolo zapůjčit. Cena tohoto pojištění činí pro Českou Republiku do 40 Kč / 1 den (pro osoby do věku 70 let) a pro celou Evropu do 50 Kč / 1 den.
 15. Seznam všech pronajatých movitých věci a dalších předmětů je součástí předávacího protokolu, který tvoří přílohu nájemní smlouvy. Smlouvu i předávací protokol nájemce stvrzuje svým podpisem.
 16. Tyto všeobecné podmínky jsou součástí nájemní smlouvy a nájemce je svým podpisem této smlouvy akceptuje v plném rozsahu.

Aktualizace 26. 4. 2022